Krst


Ak sa niekto nenarodí z vody a Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z Ducha je duch (Jn 3,5-6) ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE prijať krst môže každý človek, ktorý ešte nie je pokrstený o udelenie krstu môžu požiadať rodičia dieťaťa alebo samotný krstenec (ak dovŕšil 14. rok … Čítať ďalej Krst

Reklamy

Birmovanie


O sviatosti kresťanskej dospelosti “Birmovanie zdokonaľuje krstnú milosť. Je to sviatosť, ktorá dáva Ducha Svätého, aby nás hlbšie zakorenil v Božom synovstve, pevnejšie včlenil do Krista, posilnil naše spojenie s Cirkvou, väčšmi nás zapojil do jej poslania a pomáhal nám vydávať svedectvo o kresťanskej viere slovom, ktoré sprevádzajú skutky”. (KKC 1316) Táto sviatosť sa udeľuje … Čítať ďalej Birmovanie

Eucharistia


Cirkev žije z Eucharistie (KKC 1322) Svätá Eucharistia završuje uvádzanie do kresťanského života. Tí, čo boli krstom povýšení na hodnosť kráľovského kňazstva a birmovaním hlbšie pripodobnení Kristovi, prostredníctvom Eucharistie majú s celým spoločenstvom účasť na samej Pánovej obete.                                           … Čítať ďalej Eucharistia

Pokánie


Sviatosť pokánia Večer v ten istý deň v týždni sa Pán Ježiš zjavil svojim učeníkom a povedal im: “Príjmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané” (Jn 20,19.23)  Kristus ustanovil sviatosť pokánia pre všetkých hriešnych členov svojej Cirkvi, predovšetkým pre tých, ktorí po krste upadli do ťažkého hriechu, a tak stratili krstnú milosť a ranili … Čítať ďalej Pokánie

Pomazanie chorých


Sviatosť pomazania chorých Je určena zvláštnym spôsobom k tomu, aby posilňovala tých, ktorí sú chorí.  Zvláštne milosti sviatosti majú tieto účinky:                   - spojenie chorého s Kristovým utrpením, a k jeho vlastnému prospechu i prospechu cirkvi; - útechu, pokoj a odvahu, aby kresťansky znášal utrpenia choroby alebo staroby; … Čítať ďalej Pomazanie chorých