Združenie zázračnej medaily (ZZM) je medzinárodné verejné Združenie veriacich, ktorí nosia Zázračnú medailu a uctievajú ju vo svojom kresťanskom živote. Každý člen sa podľa svojho životného stavu  snaží rozvíjať život v dokonalosti prostredníctvom šírenia posolstva, ktoré Panna Mária odovzdala sv. Kataríne Labouré v roku 1830.

Združenie bolo schválené a uznané pre celú Cirkev s vlastnými cieľmi a Štatútmi pápežom Piom X., 8. júla 1909.Jeho vedenie bolo zverené generálnemu predstavenému Misijnej spoločnosti a Spoločnosti Dcér kresťanskej lásky. Je vetvou vincentskej rodiny. Pôsobí v 30 krajinách na svete. Na Slovensku vzniklo 27. novembra 2009 v Košiciach.

STRÁNKA ZDRUŽENIA ZÁZRAČNEJ MEDAILY

Do  Združenia môže patriť každý človek. Členstvo v Združení je všeobecné a aktívne.

Najrozšírenejší apoštolát ZZM je Podomová návšteva P. Márie Zázračnej medaily ako pomoc a záchrana pre naše rodiny! Je to putovanie kaplnky po rodinách, s túžbou urobiť si zo svojej domácnosti malú svätyňu Božej Matky.

PODOMOVÁ NÁVŠTEVA PANNY MÁRIE

„Urob zo svojej domácnosti svätyňu Panny Márie, Božej Matky.“

Čo je to „podomová návšteva“?
Podomová návšteva je apoštolátom Združenia Zázračnej medaily, ktorého cieľom je šíriť úctu k Nepoškvrnenej, snažiť sa o posväcovanie a formáciu svojich členov a o evanjelizáciu ľudí vzdialených od Cirkvi.

V čom spočíva „podomová návšteva“?
Vo vytvorení skupiny dvadsiatich až tridsiatich rodín. Do každej rodiny príde na týždeň kaplnka so sochou Panny Márie podľa vopred určeného harmonogramu. Panna Mária tak prebýva celý týždeň v jednej domácnosti. Kaplnka sa vráti do rodiny približne dvakrát do roka.
Skupina si menuje svojho Zodpovedného, ktorý sa stará o poradie návštev a tiež o dobrý stav kaplnky.

Čo je cieľom týchto „návštev“?

Orientovať rodiny smerom k Bohu a urobiť z každej domácnosti malú svätyňu. Podporovať modlitbu „v rodine“, aby sa stala realitou myšlienka, že „rodina, ktorá sa spolu modlí, zostáva jednotná.“ Oživiť kresťanský život tých, ktorí ju prijali do svojho domu.

Ako sa realizuje táto „návšteva“?
Keď rodina prijíma kaplnku so sochou Panny Márie, modlí sa pozdravnú modlitbu k Panne Márii. Potom nasleduje krátke slávenie: bohoslužba Slova alebo sa spoločne pomodlia ruženec, alebo niečo podobné. Kaplnka zostáva v domácnosti až do nasledujúceho týždňa, kedy je prenesená do ďalšej vopred určenej rodiny. Počas týždňa „pobytu“ Panny Márie v danej rodine sa odporúča venovať viac času osobnej alebo spoločnej modlitbe.

Dary pre Pannu Máriu
Pri každej návšteve Panny Márie by jej mala rodina niečo darovať.  Medzi darmi by nemali chýbať:
Prísľub obetovať Bohu každý deň svoju prácu a zvlášť zodpovedné plnenie stavovských povinností. Vykonávať všetko skrze Máriu a s Máriou a Ona aby to potom prednášala Ježišovi Kristovi, jedinému prostredníkovi medzi Bohom a ľuďmi.

Tento modlitbový apoštolát je veľkým prínosom pre naše rodiny, lebo učí rodinu spolu sa modliť, napomáha odstraňovať duchovnú a morálnu chudobu dnešnej doby. Sme svedkami narastania nefunkčných rodín, vzrastu rozvodovosti a nechcených detí… Rodina je v ohrození, stráca sa zmysel pre hodnoty rodinných vzťahov, pre vernosť, obetu… A práve do týchto problémov chce vstúpiť Panna Mária Zázračnej medaily, ktorá už toľkokrát preukázala svoju pomoc, ochranu, blízkosť v podobe telesných i duchovných uzdravení a obrátení.

Na Slovensku putuje vyše 560 kaplniek s 20-30 rodinami, či ľuďmi žijúcimi osamote, v mnohých farnostiach, vo všetkých 8 diecézach. Tento počet neustále narastá. P. Mária putuje aj v rómskych osadách, vo väznici, v útulku pre bezdomovcov, v domovoch dôchodcov, v skupinke telesne postihnutých, v skupinke rodín s drogovo závislými.

Od 4. júna 2017 na sviatok Zoslania Ducha Svätého začal oficiálne v našej farnosti apoštolát modlitby Združenia Zázračnej medaily Panny Márie. Cieľom apoštolátu je podporovať spoločnú modlitbu v našich rodinách, oživiť kresťanský a duchovný život a šíriť úctu k Panne Márii. [FOTO] Páter Ondrej Skočík CM (Vincentíni), direktor ľudových misií z misijného domu v Bijacovciach nám požehnal na začiatok, tri Sochy (Kaplnky Podomovej návštevy) Panny Márie Zázračnej medaily a tým sme sa pridali k vyše 560-tim kaplnkám ktoré sú po celom Slovensku.

Vo farnosti máme 89 rodín, ktoré patria do tohto spoločenstva. Po týchto rodinách putuje Kaplnka so sochou Panny Márie Zázračnej medaily.  Každá rodina má túto Kaplnku vo svojom príbytku jeden týždeň. Striedanie rodín a výmena kaplniek prebieha vždy v nedeľu po sv. omši. Počas týždňa sa v rodine v ktorej je Kaplnka, členovia pri nej spoločne alebo samostatne modlia, adorujú a vyprosujú si milosti od Panny Márie. Taktiež sa modlí aj modlitba Prijatia, RozlúčkyZasvätenia. Táto socha je určená pre rodinu, do ktorej prichádza. Neschádzajú sa tam ľudia z iných rodín, len ak by ich rodina pozvala. Návštevy tejto Kaplnky sa uskutočňujú podľa vypracovaného rozpisu:

Deviatnik k Panne Márii Zázračnej medaily TU

Viac podrobností o Združení Zázračnej medaily zistíš  TU

Viac podrobnosti o podomovej návšteve P. Márie zistíš TU

Vysvetlenie posolstva P. Márie Zázračnej medaily zistíš   TU