Ružencové bratstvo pri kostole Obetovania Pána v Dubovici

NSPM

Celý  som Tvoj a všetko, čo mám je Tvoje, môj najmilší Ježišu, skrze Máriu, Tvoju presvätú Matku. Vzdávam sa seba a dávam sa Tebe, moja najdrahšia Matka na celú večnosť bez výhrady a neodvolateľne! Vrhám sa do Tvojho Čistého Nepoškvrneného Srdca. Ukry ma v jeho hlbinách a vychovaj ma pre Ježiša. Amen.

Význam modlitby Ruženca

Svätý Ján Pavol II. napísal o ruženci v apoštolskom liste Rosarium Virginis Mariae: „Ruženec je zo svojej podstaty modlitbou zameranou na pokoj, lebo je vlastne rozjímaním o Kristovi, Kniežati pokoja, ktorý je i náš pokoj. Ruženec je modlitbou pokoja aj prostredníctvom plodov lásky, ktoré prináša. Zo svojej podstaty – ako vytrvalá spoločná prosba, ktorá je v súlade s Kristovou výzvou, že sa treba stále modliť a neochabovať – nám dáva nádej, že aj dnes môžeme vyhrať taký ťažký boj, akým je boj za pokoj.“

História Ruženca

Mesiac október je tradične zasvätený modlitbe ruženca. Málokto však vie, ako vlastne modlitba sv. ruženca vznikla.

V 12. storočí žil mladý kňaz Dominic Guzman (1170-1221). Bol pohnutý problémami doby – herézami a utrpením jednoduchého ľudu.

Legenda hovorí, že Panna Mária sa zjavila Dominikovi vo sne. Dala mu reťaz s guľôčkami, na ktorej sa mala recitovať modlitba ruženca a povedala mu, že modlitba a meditácia nad životom jej syna porazí bludy a utrpenie.

Aj keď táto legenda je veľmi milým príbehom, vznik ruženca je o čosi zložitejší. V prvých storočiach existencie Cirkvi mnísi recitovali žalmy. Bolo to jedným z pravidiel ich života. Keďže modlitba žalmov bola možná len tým, ktorí vedeli čítať, bolo treba nájsť spôsob modlitby pre negramotných bratov. Na tento účel sa použila modlitba Pána – Otče náš – bratia recitovali 150 krát túto modlitbu, čo korešpondovalo s počtom žalmov.

Pri odpočítavaní modlitby sa používali malé kamienky. Neskôr boli nahradené guľôčkami. Začiatkom druhého tisícročia s nárastom zbožnosti voči Panne Márii vzniká modlitba Zdravas´ Mária, ktorá sa stáva veľmi rozšírená a populárna. Postupne bola pripojená k tejto modlitbovej tradícii.

V rokoch 1410 – 1439 Dominik Pruský, kolínsky kartuzián, predkladá veriacim Mariánsky žaltár (žaltár – pôvodne kniha žalmov), kde sa nachádzalo 50 Zdravas Márií prepojených na úryvky z evanjelia. Nápad tohto kartuziána sa uchytil. V rôznych regiónoch vnzikali adaptácie takéhoto Mariánskeho žaltára a počet urývkov z evanjelia dosahoval až 300.

Dominikán Alain de la Roche (1428-1478) vydal jednotné vydanie tohto Mariánskeho žaltára, ktorý sa počas jeho života začal nazývať „Ruženec Preblahoslavenej Panny Márie“. Zjednotiť túto formu modlitby sa mu podarilo vďaka jeho kázaniu a Mariánskym bratstvám, ktoré zakladal. Ruženec zjednodušil v roku 1521 dominikán Alberto de Castello, ktorý vybral 15 úryvkov z evanjelia na meditáciu. Konečná tradičná forma ruženca vznikla počas pontifikátu pápeža Pia V. (1566-1572), ktorý ho štandardizoval a uviedol pre celú Cirkev.

Neskôr boli vykonané už len dve úpravy v tejto modlitbe – v roku 1917 na základe mariánskych zjavení vo Fatime bola na záver desiatku pridaná modlitba „Ó Ježišu, odpusť nám naše hriechy…“ a za pontifikátu Jána Pavla II. boli pridané desiatky ruženca svetla.

Keď sa pozrieme spätne zistíme, že sv. Dominik túto modlitbu pravdepodobne vôbec nepoznal. Jej šírenie sa síce spája s rehoľou dominkánov, ktorú sv. Dominik založil, ale šíri sa až od čias Alaina de la Roche, ktorý žil v 15. storočí. Konečnú podobu ruženec dostáva v druhej polovici 16. storočia.

(podľa The Catholic Encyclopedia)

Čo je ružencové bratstvo?

Ružencové bratstvo je dominikánskou rehoľou založená skupina veriacich, ktorí sa slobodne rozhodli aktívne prehlbovať svoj vzťah k Bohu, dozrievať v láske a šíriť dobro podľa biblického príkladu Panny Márie. Na ceste k tomuto cieľu si členovia ružencových bratstiev osobitným spôsobom pomáhajú modlitbou posvätného ruženca, pravidelnými spoločnými mesačnými stretnutiami a duchovnou súdržnosťou širokej dominikánskej rodiny, ktorú tvoria kontemplatívne mníšky, rehoľníci, rehoľníčky, dominikánski laici a tiež všetky existujúce ružencové bratstvá.

Čo je zmyslom ružencových bratstiev?

V podstate to, čo kedysi povedal pápež Ján Pavol II.: Objavovať modlitbu ruženca vo svetle Svätého písma, v súlade s liturgiou a v kontexte každodenného života (porov. apoštolský list Rosarium Virginis Mariæ, čl. 43). Aby modlitba ruženca vždy vychádzala z Božieho slova, z toho najdôležitejšieho slova, ktoré nenahradí žiadne iné. To slovo nie je len informácia, je to pokrm, ktorý má viesť k premene životov. Ak premena chýba, potom sa treba zamyslieť nad tým, či v recitovaní „zdravasov“ nerobíme chybu. Modlitba ruženca má prinášať svoje ovocie v ľudských postojoch. Okrem modlitby je teda veľmi dobré, ak si ružencové bratstvá dávajú aj konkrétne úlohy, preberajú za niečo zodpovednosť – napríklad organizujú pomoc chorým, pomáhajú v aktivitách vo farnosti, starajú sa o záležitosti, ktoré aktuálne prináša doba. Inými slovami zmyslom ružencových bratstiev je spoločná snaha učiť sa modlitbu ruženca premieňať na lásku, na konkrétne skutky.

O čo sa majú členovia ružencových bratstiev usilovať?

Každý člen ružencového bratstva sa má usilovať duchovne formovať svoj osobný život, svoje srdce, nasledovať príklad Panny Márie v prijímaní Ježiša Krista, v jej schopnosti učiť sa od neho. Člen ružencového bratstva vo svojich modlitbách neustále hľadá odpoveď na otázku, ako sa stávať lepším človekom, spája sa s Ježišom Kristom a rozjíma nad jeho životom.

Záväzky a práva člena Živého ruženca

• je povinný modliť sa každý deň jeden desiatok posvätného ruženca na úmysel za obrátenie hriešnikov a za živých i zosnulých členov Ružencového bratstva (RB), za Rehoľu dominikánov, za svoju farnosť a za svojich duchovných pastierov (biskupov a kňazov); člen Živého ruženca sa nemôže modliť desiatok namiesto iného člena (manžela, syna, dcéru…), ktorý sa sám modliť nechce;

Záväzky a práva člena Večného ruženca

• zvolí si svoj pravidelný „čas bdenia“ raz za mesiac alebo raz za rok, počas ktorého sa pomodlí celý posvätný ruženec (najprv radostné tajomstvá, potom svetla, bolestné, nakoniec slávnostné tajomstvá) s nasledovnými úmyslami: za obrátenie hriešnikov (radostné tajomstvá), za čistotu viery a ohlasovateľov evanjelia (tajomstvá svetla), za večnú spásu umierajúcich (bolestné tajomstvá), za vyslobodenie duší z očistca (slávnostné tajomstvá);

• pod „časom bdenia“ sa myslí ucelený časový celok – bez prerušenia;

• je povinný oznámiť horliteľovi bratstva dátum bdenia mesačne alebo ročne a začiatok svojho času bdenia, ktoré si zvolil;

• na splnenie povinnosti „času bdenia“ mesačne alebo ročne stačí sa pomodliť súkromne a na ľubovoľnom mieste (doma, v kostole, na ceste…) modlitbu celého posvätného ruženca;

• člen Večného ruženca nie je viazaný spoločnými stretnutiami členov Živého ruženca, ale je tam vítaný.

Záväzky a práva člena Svätého ruženca

• je povinný pomodliť sa celý posvätný ruženec (tajomstvá radostné, svetla, bolestné, slávnostné) za jeden týždeň na úmysel za obrátenie hriešnikov a za živých i zosnulých členov Ružencového bratstva, za Rehoľu dominikánov, za svoju farnosť a za svojich duchovných pastierov (biskupov a kňazov);

•  modlitbu posvätného ruženca si môže člen ľubovoľne rozdeliť podľa času, ktorý mu vyhovuje, napr. v jeden deň dva desiatky, v iný tri alebo v jeden deň celý ruženec – potrebné je zachovať postupnosť v modlitbe celého posvätného ruženca (najprv sa pomodliť radostné tajomstvá, potom svetla, bolestné, nakoniec slávnostné);

•  člen Svätého ruženca nie je viazaný spoločnými stretnutiami členov Živého ruženca, ale je tam vítaný.

Pätnásť prisľúbení Panny Márie tým, ktorí sa modlia ruženec

1. Ktokoľvek mi bude verne slúžiť skrze modlitbu ruženca, príjme pozoruhodné milosti. 2. Sľubujem svoju zvláštnu ochranu a tie najväčšie milosti všetkým tým, ktorí sa budú modliť ruženec.
3. Ruženec bude mocnou zbraňou proti peklu, zničí vášne, umenší hriech a zaženie bludy.
4. Spôsobí, že čnosť a dobré skutky budú prekvitať. Pre duše obsiahne hojné Božie milosrdenstvo. Odlúči srdcia ľudí od lásky k svetu a k jeho márnostiam a pozdvihne ich k túžbe po večných veciach. Ach, tie duše by sa posvätili týmto prostriedkom.
5. Duše, ktoré sa mi odporúčajú skrze modlitbu ruženca sa nezatratia.
6. Ktokoľvek sa bude zbožne modliť ruženec a bude rozjímať o jeho svätých tajomstvách, nikdy nebude premožený nešťastím. Boh ho nebude trestať vo svojej spravodlivosti, nezatratí sa skrze neočakávanú smrť. Ak bude spravodlivý, zachová sa v milosti Božej a stane sa hodným večného života.
7. Ktokoľvek bude mať pravú nábožnosť k ružencu, nezomrie bez sviatosti cirkvi.
8. Tí, ktorí sú verní v modlitbe ruženca, budú mať počas svojho života i pri mrti svetlo Božie a hojnosť jeho milosti. V hodine smrti budú mať účasť na zásluhách svätých v raji.
9. Ja vyslobodím z očistca tých, ktorí boli oddaní ružencu.
10. Verné deti ruženca si vyslúžia veľký stupeň slávy v nebi.
11. Dostanete všetko, čo odomňa prosíte skrze modlitbu ruženca.
12. Všetkým tým, ktorí rozširujú svätý ruženec, budem na pomoci v ich potrebách.
13. Dosiahla som u svojho božského Syna, že všetci zástancovia ruženca budú mať počas svojho života i v hodine smrti za prostredníkov celý nebeský dvor.
14. Všetci, ktorí sa modlia ruženec sú moji synovia a bratia môjho jediného syna Ježiša Krista.
15. Oddanosť môjmu ružencu je veľkým znamením predurčenia.
( Dané sv. Dominikovi a bl. Alanovi )
Imprimatur: Patrick J. Hayes, D.D. Archbishop of New York.

Modlitba posv. ruženca

Radostný ruženec

a) ktorý nech rozmnožuje našu vieru.
b) ktorý nech posilňuje našu nádej.
c) ktorý nech roznecuje našu lásku.

1. Ktorého si, Panna, z Ducha Svätého počala.
2. Ktorého si, Panna, pri návšteve Alžbety v živote nosila.
3. Ktorého si, Panna, v Betleheme porodila.
4. Ktorého si, Panna, so svätým Jozefom v chráme obetovala.
5. Ktorého si, Panna, so svätým Jozefom v chráme našla.

Ruženec svetla

a) ktorý nech je svetlom nášho života.
b) ktorý nech nás uzdravuje milosrdnou láskou.
c) ktorý nech nás vezme k sebe do večnej slávy.

1. Ktorý bol pokrstený v Jordáne.
2. Ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
3. Ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
4. Ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
5. Ktorý ustanovil Oltárnu sviatosť.

Bolestný ruženec

a) ktorý nech osvecuje náš rozum.
b) ktorý nech upevňuje našu vôľu.
c) ktorý nech posilňuje našu pamäť.

1. Ktorý sa pre nás krvou potil.
2. Ktorý bol pre nás bičovaný.
3. Ktorý bol pre nás tŕnim korunovaný.
4. Ktorý pre nás kríž niesol.
5. Ktorý bol pre nás ukrižovaný.

Slávnostný ruženec

a) ktorý nech usporadúva naše myšlienky
b) ktorý nech riadi naše slová
c) ktorý nech spravuje naše skutky

1. Ktorý slávne vstal z mŕtvych.
2. Ktorý slávne vystúpil do neba.
3. Ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
4. Ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
5. Ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.

Biskupi Slovenska schválili doplnenie názvu tajomstiev radostného ruženca

Konferencia biskupov Slovenska (KBS) rozhodla, že k štvrtému a piatemu tajomstvu radostného ruženca sa pridá zmienka o sv. Jozefovi, ženíchovi Panny Márie. Návrh doplniť názov tajomstva o túto zmienku podala Teologická komisia KBS. Biskupi Slovenska ho schválili na svojom 80. plenárnom zasadnutí v Melčiciach.

Svätý Jozef, ženích Panny Márie, bol podľa Svätého písma prítomný pri obetovaní dieťaťa Ježiša chráme, a tiež pri nájdení 12-ročného Ježiša po sviatkoch v Jeruzaleme. Doplnené znenie tajomstiev, ktoré plnšie vystihuje obsah biblických udalostí, je takéto: “Ježiš, ktorého si, Panna, so svätým Jozefom v chráme obetovala; Ježiš, ktorého si, Panna, so svätým Jozefom v chráme našla.”

Zámerom pridania zmienky o svätom Jozefovi je okrem iného snaha o prehĺbenie úcty k pestúnovi Božieho Syna. Evanjelium hovorí o svätom Jozefovi ako o spravodlivom ochrancovi Svätej rodiny. Ochrana rodín, ktorá je mimoriadne aktuálna aj v dnešnej dobe, patrila k podnetom na doplnenie názvu ružencových tajomstiev. Toto doplnenie tiež možno vnímať ako jedno z ovocí nedávno uplynulého roku Sedembolestnej Panny Márie.

Doplnenie názvu ružencových tajomstiev nasleduje po tom, ako sa meno svätého Jozefa v roku 2013 dostalo do všetkých eucharistických modlitieb. Táto zmena bola vtedy odpoveďou na mnohé písomné výzvy z celého sveta, ktorým chcel vyhovieť už Benedikt XVI., a schválil ich jeho nástupca – pápež František.

(Text zverejneny na internetovej stranke TK KBS)

Ružencová obnova 13. 2. 2011

Našu farnosť navštívil dňa 13. 2. 2011 promótor Ružencových bratstiev na Slovensku P. Šimon Ján Tyrol, OP. V homílií pri sv. omšiach a pri samotnom stretnutí s ruženčiarmi priblížil históriu ruženca a vyzdvihol dobrovoľnosť pri členstve v troch formách posv. ruženca. Vysvetlil prebiehajúce obnovy podľa stanov ružencových bratstiev. Povzbudil veriacich k modlitbe posv. ruženca kontemplatívnym spôsobom tejto Kristo-centrickej modlitby.

Nové usporiadanie ruží

Po ružencovej obnove a po aktualizácii členov Ružencového bratstva bolo prevedené nové zadelenie členov do ruží. Aktuálny zoznam a členenie je prístupné na výveskách v kostole.

 

Hitorický preukaz člena z r.1947

Ružencová obnova 23. 4. 2017

V nedeľu Božieho milosrdenstva nás navštívili bratia Dominikáni, fr. Alan Ján Dely OP a fr. Jozef Peter Zummer OP. Modlitbou posvätného ruženca a slávením najsvätejšej obety sme si pripomenuli 70. výročie založenia RUŽENCOVÉHO BRATSTVA v našej farnosti. Čítať ďalej.


Mobilná aplikácia: Ruženec pre Slovensko

Máte málo času na modlitbu? Skúste si do tašky nabudúce pribaliť slúchadlá a aplikáciu Ruženec pre Slovensko. Nájdete v nej nahrávky modlitby sv. ruženca, ktorú si môžete vypočuť, kdekoľvek sa nachádzate. Vďaka nej sa môžete modliť aj cestou do práce, či počas čakania u lekára. Aplikácia v sebe zahŕňa modlitbu Radostného ruženca, Ruženca svetla, Bolestného ruženca, Slávnostného ruženca, Sedembolestného ruženca a dokonca aj Korunku Božieho milosrdenstva. Počas zvukovej nahrávky je tiež možnosť zapnúť zobrazovanie textu modlitieb. Aplikácia jebezplatná a taktiež pri jej používaní nie je potrebné pripojenie na wifi. 

app-store-badge.png
google-play-badge.png