Podľa Kódexu kánonického práva je riadnym vysluhovateľom svätého prijímania biskup, presbyter a diakon.

Mimoriadnym vysluhovateľom svätého prijímania je akolyta, ako aj iný veriaci, určený podľa normy kán. 230, § 3, ktorý má vek a vlohy stanovené dekrétom Konferencie biskupov a predpísaným liturgickým obradom je prijatý do služby mimoriadneho rozdávateľa svätého prijímania; toto udelenie služieb mu však nedáva právo na poskytovanie materiálneho zabezpečenia zo strany Cirkvi.

Rozdávatelia sv. prijímania nedávajú počas sv. prijímania deťom krížiky.

V našej farnosti službu mimoriadnych rozdávateľov svätého prijímania vykonávajú poverení laici: Miroslav T., Ľudovít Č., Vladimír M., Miroslav B.