Sv. Rita

Sviatok 22. mája

Svätá Rita z Cascie je známa a uctievaná talianska svätica. Žila v 15. stor., z ktorého je zachovaných dosť historických pamiatok. A predsa o jej živote máme prekvapujúco málo spoľahlivých historických údajov. Ich miesto nahradilo množstvo legiend, z ktorých sa dá ťažko vylúpnuť čisté historické jadro.

Ako hovoria zachované životopisy, jej rodičia boli starší manželia, ktorí bývali v obci Rocca Porena pri meste Cascia (č. Kaša) v terajšom okrese Perugia. Dlhé roky sa modlili o dieťa, až sa im napokon niekedy okolo r. 1381 narodilo dievčatko, ktorému dali meno Rita. Rodičia prijali dieťa ako Boží dar a tak ho aj vychovávali. Čoskoro zbadali, že Rítu netreba ponúkať do nábožnosti. So súhlasom rodičov si urobila v izbe oltárik a pri ňom sa sústredene modlievala. Keď dorastala, dozrelo v nej rehoľné povolanie.

Ale v tomto prípade sa rodičia zachovali prekvapujúco. Kázali jej, aby sa vydala a ešte za koho?! Nezachovalo sa veľa podrobností, ale toľko je známe, že sa o ňu uchádzal surový muž, ktorému sa aj mnohí dedinčania vyhýbali. Nevedno, prečo mu ju rodičia dali. Či azda mali dlhy a on ich mohol vyplatiť? Tieto otázky ostávajú bez odpovede. Isté je, že bol násilník a ona naplno pocítila tvrdosť jeho povahy. Ale nikomu sa nesťažovala. Jemu sa usilovala vo všetkom vyhovieť, ba aj keď chcela ísť do kostola, prosila si jeho dovolenie.

Napokon jej poníženosť a dobrota zvíťazila. Muž sa veľmi zmenil na jej radosť a na počudovanie celej dediny. Mali spolu dve deti, chlapcov, ktorým sa úprimne tešili. Až prišiel jeden večer, keď sa muž nevracal z blízkeho mestečka Cascia. Našli ho zabitého na ceste.

Azda oneskorená pomsta za dávnejšiu krivdu. Bol to veľký úder pre Rítu. Medzitým jej totiž zomreli aj vekom pokročilí rodičia. Ostali jej len dvaja chlapci. Do tých vkladala nádej. No na druhej strane sa bála, že ak odrastú, budú sa cítiť viazaní krvnou pomstou za zabitého otca. Boh vyriešil jej starosti tým, že chlapci o krátko jeden za druhým zomreli.

Tým akoby sa pretrhli všetky putá, ktoré ju viazali k svetu. Ožila jej túžba po kláštornom živote. V mestečku Cascia mali augustiniánske rehoľné sestry kláštor sv. Márie Magdalény. Do toho sa hlásila. Ale ako mladú vdovu ju nechceli prijať. Napokon sa predsa len v r. 1407 dostala do tohto kláštora, a to údajne na zázračný zásah jej nebeských ochrancov sv. Jána Krstiteľa, sv. Augustína a sv. Mikuláša Tolentínskeho.

Hoci nemala školské vzdelanie, prijali ju medzi chórové sestry; iba jej dovolili namiesto recitovania breviára modliť sa iné modlitby. Ináč si Rita vyslúžila obdiv spolusestier dokonalosťou v zachovávaní rehoľných predpisov, najmä bezvýhradnou poslušnosťou a hrdinskými skutkami pokánia.

Často rozjímala o Kristovom utrpení a prosila, aby aj ona mohla niečo z neho pocítiť. Táto prosba sa jej splnila. Keď sa jedného dňa vrúcne modlila pred Ukrižovaným, pocítila, ako sa jeden trň z jeho koruny zaryl do jej čela. Odvtedy jej ostala na čele hlboká rana, ktorá bolela, hnisala a páchla. Preto odvtedy nemohla chodiť medzi ľudí. Výnimkou bola jedna púť do Ríma, keď sa jej rana (na jej prosbu) prechodne zacelila.

Posledné roky života sa jej zdravotný stav tak zhoršil, že musela ležať. Zomrela 22. mája 1447.

Rítu nikdy nepochovali. Jej telo nejavilo známky rozkladu. Preto ho len uložili do cyprusovej rakvy a nechali na povrchu. A keď pôvodnú rakvu ťažko poškodil požiar, ale telu sa nič nestalo, uložili ho do novej rakvy, ktorú umelecky vypracoval istý miestny stolár z vďačnosti za mimoriadne uzdravenie po modlitbe o príhovor svätice.

Ľudová úcta sv. Ríty sa po jej smrti rozrástla do mimoriadnych rozmerov. Úradne ju odobril pápež Urban VIII. v r. 1627. Ale konečné vyhlásenie za svätú sa uskutočnilo až za pápeža Leva XIII. v máji 1900.

Z Talianska, kde je sv. Ríte zasvätená veľká svätyňa v meste Cascia, sa jej úcta rozšírila do Španielska, Portugalska, Latinskej Ameriky, Filipín a USA, kde sú mnohé obce a kostoly pomenované po tejto svätici.

Sv. Rita z Cassie

Vieš, že svätá z Cassie (Kaše), malá žena, ktorú celý svet uctieva s hlbokou láskou a bezhraničnou dôverou kvôli jej príhovorom u Boha, je jednou z duchovných dcér sv. Augustína? Rita je svätica všetkých. Cítime ju blízko pri nás tak pre jej obyčajný život ako aj pre jej cestu životom – prešla a posvätila všetky stavy vo svojom živote.

Skutočne, sv. Rita je svätá „ nie tak pre chýr divov, ktorý jej ľudová úcta pripisuje, ako pre jej účinné orodovanie pred Bohom a pre jej ohromujúcu „normálnosť“ každodenného života“. (Ján Pavol II)

Narodila sa v Rocca Poreno di Cascia v r. 1381, v mladosti žila ako slobodná, neskôr ako manželka, matka, vdova a nakoniec ako klauzúrna augustiniánska sestra 40 rokov. Svoj život zasvätila prežívaním obyčajných každodenných vecí.

Sv. Rita je svätou ruží, lebo láska a bolesť boli v jej živote nerozlučiteľné , ako je ruža vždy spojená s tŕňmi. „ Sv. Rita trpela a milovala: milovala Boha a milovala aj ľudí, trpela pre lásku k Bohu a trpela z ľudských dôvodov. Ruža lásky je teda čerstvá a šíri vôňu, keď je spojená s tŕňom bolesti.“ (Ján Pavol II)

Sv. Rita je svätá s tŕňom na čele. Nielenže odpustila tým, ktorí boli zodpovední za jej bolesti , nielenže prijala a s vierou pokojne prekonala bolesti a skúšky života, ale vrhla sa s láskou ku Kristovi, žiadala si mať účasť na bolestiach umučenia. A Pán ju uspokojil ranou na čele, jej bolesť pripojil k vykupiteľskej bolesti Ježiša korunovaného tŕňmi.

Skutočne, sv. Rita je silná žena a múdra panna zároveň, o ktorých sa hovorí v Písme. Ukazuje nielen v slovách ale v každom stave života, že autentická cesta k svätosti je verné nasledovanie Krista až ku krížu.

Jej „jemná a bolestná“ postava dáva znovu každému kresťanskému povolaniu jasnú požiadavku svedectva a odvahy.

Z iného životopisu svätej Rity

Svätá Rita sa narodila v roku 1381 a zomrela 22. mája 1457. Tieto dva dátumy nie sú isté, ale boli prijaté za oficiálne pápežom Levom XIII 24. marca 1900, keď ju vyhlásil za svätú.

Rita, jediná dcéra Antónia Lottiho a Amati Ferriovej, sa narodila v Roccaporene (približne 5 km od Cascie) a bola pokrstená menom Margaréta v kostole Sv. Márie della Plebe v Cascii. Rodičia sa nasadzovali za uzmierenie v politických a rodových bojoch medzi Guelfami a Ghibellínmi. Vydali zo seba to najlepšie pri výchove Rity a naučili ju aj písať a čítať.

V šestnástich rokoch sa vydala za Pavla di Ferdinando Mancini, mladíka dobre založeného ale hnevlivej povahy. Mali spolu dvoch synov. Jednoduchým životom, bohatým na modlitbu a na čnosti, naplno venovaným rodine, pomohla manželovi k jeho obráteniu a k čestnému životu. Život manželky a matky bol otrasený vraždou manžela, zabitého pre rodové spory. Rita sa dokázala zachovať odvážne, podľa evanjelia, a ako Ježiš úplne odpustila všetkým tým, čo jej spôsobili takú bolesť.

Synovia, naopak, ovplyvnení prostredím a rodinou, boli pohnutí k pomste. Matka, aby zabránila takej krutosti, žiadala od Pána radšej ich smrť, než aby sa poškvrnili krvou. Obaja zomreli pre chorobu v mladom veku.

Rita, vdova a osamelá, upokojila duše a dokázala dosiahnuť uzmierenie pre obidve rodiny, v sile modlitby a lásky. Až potom mohla konečne uskutočniť dávnu túžbu a vstúpiť do augustiniánskeho kláštora sv. Márie Magdalény v Cascii, kde žila 40 rokov, slúžiac Bohu a blížnym s ušľachtilou radosťou a pozornosťou voči ich ťažkostiam.

Posledných 15. rokov Rita nosila na čele stigmu jedného z tŕňov Kristovej koruny, dopĺňajúc na vlastnom tele to, čo chýba Kristovmu utrpeniu.

Bola uctievaná ako svätá hneď po smrti, ako nám to potvrdzuje maľba na drevenej truhle, do ktorej bola uložená, a tiež „Kódex Miracolorum”, oba pochádzajúce z rokov 1457 – 62. Od 18. mája 1947 jej pozostatky odpočívajú v sanktuáriu v Cascii v krištáľovej urne.

Najobľúbenejšia svätica v Taliansku

Ak by ste sa opýtali Talianov, ktorých svätých majú najradšej, ku ktorým sa najčastejšie modlia a ktoré životopisy talianskych svätcov im slúžia ako príklad kresťanského života, počuli by ste mená ako svätý František z Assisi, svätý Anton Paduánsky, no pre väčšinu Talianov je sympatická svätá Rita, ktorú na Slovensku nepoznáme až tak dokonale. V katolíckom kalendári pripadá jej sviatok na 22.máj. No už dnes, v nedeľu, sa na mnohých miestach konali slávnostné sväté omše pri príležitosti jej sviatku.

Kto bola svätá Rita? Z jej životopisu vieme, že žila na prelome 14. a 15. storočia, v strednom Taliansku, v časti Umbria. Už v šestnástich rokoch sa vydala, aj z vôle rodiny, a so svojím manželom mala dvoch synov. Modlila sa za obrátenie svojho manžela, no jej životom otriasla udalosť, kedy jej manžela zavraždili. Jej obaja synovia túžili po pomste, no Rita si v duchu priala, nech aj ich radšej postihne smrť, ako by mali spáchať ťažký hriech. Nakoniec nečakane aj oni umreli v dobe, keď v Európe zúril mor. Ako vdova a matka nebohých synov rozhodla sa vstúpiť do augustiniánskeho kláštora v meste Cascia, kde ju sestry prijali už takmer ako štyridsať ročnú. Ďalších takmer štyridsať rokov prežila v tomto kláštore. Posledných pätnásť rokov svojho života nosila na čele stigmu tŕňa Ježišovej tŕňovej koruny. Prežívala obyčajné radosti v kláštornom živote, ako pokorná sestra augustiniánskej rehole.

Slávnosť svätej Rity v Košiciach 2023.

Svätá Rita prežila posledné roky na lôžku, kde ju pripútala choroba. S týmto obdobím sa spája jedna z najkrajších udalostí jej života. Navštívila ju jej príbuzná a Rita si od nej žiadala, nech jej prinesie jednu ružu zo záhrady, kde vyrastala a prežila svoju mladosť. Aj keď bola v tom čase zima a hornatú Umbriu pokrýval aj sneh, príbuzná skutočne našla v záhrade rozkvitnutú ružu. Táto ruža symbolizovala nielen lásku, ale svojimi tŕňami aj celý život svätej Rity, ktorá aj napriek ťažkým obdobiam ostala verná Bohu až do konca.

V roku 1900 bola Rita vyhlásená za svätú. A odvtedy patria k oslavám jej sviatku aj červené ruže. Svätá Rita nemala ľahký život. Ako poslušná dcéra sa musela podrobiť aj vôli rodičov pri jej sobáši. Ako poslušná manželka musela znášať aj negatívne vlastnosti svojho manžela, ktorý vraj bol veľmi hnevlivý. Ako matka musela znášať smútok nad smrťou svojich synov. Zároveň dokázala odpustiť všetkým a chcela žiť aj naďalej spolu s Ježišom, respektíve ešte bližšie k nemu. Po vstupe do kláštora musela znášať aj posmešky od mladších spolusestier, a posledné roky aj ťažké choroby.

Pre dnešných ľudí je svätá Rita vzorom v mnohých situáciách. O jej orodovanie prosia mladí, ktorí majú problém s rodičmi, manželky, ktoré majú problém so svojimi manželmi, matky, ktoré majú problém so svojimi deťmi, podobne aj chorí a v neposlednom rade aj zasvätené osoby, kňazi a rehoľníci. Rita by rozumela každému z nás, lebo jej život bol naozaj pestrý. Preto je aj najobľúbenejšou sväticou v Taliansku, kde ju poznajú samozrejme najlepšie.

V týchto dňoch sa teda konajú slávnosti najmä v talianskom meste Cascia, kde je augustiniánsky kláštor, v ktorom svätá Rita žila. Ale keďže bratia augustiniáni pôsobia aj na Slovensku, koná sa slávnosť svätej Rity aj v Košiciach.

Sv. Rita, patrónka nemožného.

Tradičná modlitba k svätej Rite za príhovor v nemožných situáciách.

Ó, svätá patrónka núdznych, svätá Rita, ktorej prosby Boh takmer nikdy neodmietne. On ťa vďaka tvojmu vnútornému bohatstvu obdaroval mnohými milosťami a preto ťa nazývame Pomocníčkou v bezradnosti a v neriešiteľných situáciách. Svätá Rita, tak pokorná, čistá, ponižovaná, trpezlivá, ty si tak plná útrpnej lásky k ukrižovanému Ježišovi, ktorý ti dopraje všetko, čo od neho žiadaš, a kvôli ktorému sa všetci s istotou obraciame na teba. Skloň sa k našej prosbe a v mene tvojho ctiteľa a prosebníka ju predostri pred Boží majestát. Buď k nám štedrá tak, ako si aj vždy bola v toľkých nádherných prípadoch. Pre väčšiu slávu Boha, pre šírenie úcty k Tebe a pre útechu tých, ktorí ti dôverujú.

Sľubujeme ti, že ak nám Boh udelí tú milosť, o ktorú tu prosíme, budeme ti preukazovať svoju priazeň, budeme ťa  chváliť a navždy ti spievať piesne chvál. Spoliehajúc sa na tvoje zásluhy a mocný príhovor pred Ježišovým Najsvätejším Srdcom ťa prosíme, aby si nám vyprosila tieto milosti [tu povedzte, o čo prosíte]. Oroduj za nás, svätá Rita, aby sme sa stali hodnými Kristových prisľúbení.

Krásna modlitba poďakovania sa svätej Rite

Moje srdce sa raduje, moja duša žije v Tvojom pokoji.

Chválim Ťa a ďakujem, že si mi dal znak svojej lásky.
Verím, že sv. Rita sa za mňa prihovárala a priniesla k Tebe moje modlitby: 
Ďakujem jej, lebo je jedno s Tebou;
tým, že ju milujem, milujem Teba, Bože, keď jej spievam chvály, spievam Tebe.
Dnes sa teším a viem, že v budúcnosti nás čaká ešte veľa problémov a starostí. Ale tiež viem, že jedného dňa budem s Tebou tam, kde‚ už nebude smrť ani smútok, ani plač ani bolesť.
Otče, zachovaj ma vo svojom Svetle, aby som zostal verný Evanjeliu, vytrval v čnostnom kresťanskom živote a dúfal v Tvoje Kráľovstvo. Amen.”

Modlitba vďaky sv. Rite

„Ó, slávna a mocná sv. Rita, dnes k Tebe prichádzam s pohnutým srdcom.
V časoch nebezpečenstva, keď bolo ohrozené moje šťastie a radosť mojich blízkych, úpenlivo som ťa prosil o pomoc, plný smútku a starostí.
Ako som sa k tebe modlil, svätá Rita, ktorú nazývajú sväticou nemožného, ​​obhajkyňou zúfalých prípadov, posledným útočiskom – dôveroval som v Tvoj príhovor a nebol som sklamaný.
Teraz k Tebe opäť prichádzam, aby som Ti vyjadril svoju večnú vďačnosť a v mojich očiach už nie sú slzy ani utrpenie, ale radosť a pokoj v mojom srdci.
Za túto radosť a pokoj Ti vrúcne ďakujem, ó najdrahšia svätica moja, pretože si zasiahla v moju priazeň a priniesla si moje modlitby k Pánovi; napriek mojej nehodnosti si pre mňa získala milosť, o ktorú som Ťa žiadal.
Ó, veľká divotvorkyňa, Potešiteľka utrápených, rád by som vyjadril tento hlboký pocit vďačnosti, ktorý napĺňa moje srdce, a predsa som tak ohromený svojimi emóciami, že môžem len zašepkať:

Ďakujem, ďakujem, ďakujem, svätá Rita!
Advertisement

komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

Vytvorte si webové stránky alebo blog na WordPress.com.

Up ↑

%d blogerom sa páči toto: