Zvestovanie Pána – slávnosť

Na deň 25. marca pripadá slávnosť Zvestovania Pána.Tajomstvo Zvestovania Pána, ktoré možno nazvať aj Tajomstvom počatia Ježiša, sa slávi deväť mesiacov pred Narodením Pána (Vianoce). Prorok Izaiáš zhruba 500 rokov pred narodením Krista povedal: „Preto vám sám Pán dá znamenie: Hľa, panna počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel!“ (Iz 7, 14). Sviatok Zvestovania Pána pripomína Izaiášovo proroctvo, pripomína udalosť, kedy k Panne Márii prišiel anjel Gabriel, aby jej oznámil, že sa stane matkou Vykupiteľa. Základná pravda nášho náboženstva, o ktorej nás poučuje evanjelium je: „Boh nás miluje napriek našej hriešnosti a má pre nás pripravený plán Spásy.“ Boh sa nezriekol svojho plánu s človekom, aby sa človek stal jeho obrazom, jeho zjavením. Pri Zvestovaní, ako keby sme počuli ozvenu slov, ktoré zazneli v rozhovore Ježiša s Nikodémom: „Tak Boh miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nik, kto v neho verí nezahynul, ale mal večný život“. Pravda o Božej láske je podstatou Zvestovania. Panna Mária v tajomstve Zvestovania stojí pred nami ako prvá kresťanka, pretože kresťanstvo začína osobným prijatím Krista. Ona je vzorom a matkou našej duchovnosti, preto ju pozdravme slovami nášho sv. otca Františka:

„Zdravas, svätá Pani, presvätá Kráľovná, Božia Rodička Mária, ty si naveky Pannou, vyvolenou od Najsvätejšieho Otca z nebies, teba posvätil svojím najsvätejším milovaným Synom a Duchom Utešiteľom, v tebe bola a je celá plnosť milosti a všetko dobro. Zdravas jeho dom. Zdravas jeho stánok. Zdravas jeho príbytok. Zdravas jeho rúcho. Zdravas jeho služobnica. Zdravas jeho Matka a buďte pozdravené, vy všetky sväté čnosti, ktoré milosťou a osvietením Ducha Svätého ste vlievané do sŕdc veriacich, aby ste ich z neveriacich urobili veriacimi Bohu.“

Pozri aj: Vhodný čas k Zasväteniu sa Panne Márii

Advertisement

Komentáre sú uzavreté.

Vytvorte si webové stránky alebo blog na WordPress.com.

Up ↑

%d blogerom sa páči toto: