Kristus Kráľ

“Slávnosť Krista Kráľa” je sviatok, ktorý slávime v poslednú nedeľu liturgického roka (podľa katolíckeho liturgického kalendára je to 34. nedeľa v cezročnom období – posledná nedeľa pred adventom). Sviatok vyhlásil v roku 1925 pápež Pius XI. Sviatok pripomína Kristov kráľovský titul, Kristovu zvrchovanosť nad ľudskými dejinami aj nad všetkými “vládcami” v tomto svete. “Ježiš Kristus – Pán a Kráľ – je cieľ ľudských dejín, bod, v ktorom sa zbiehajú túžby histórie a civilizácie, stred ľudského pokolenia, radosť všetkých sŕdc a splnením ich snáh. Keď ho (Otec) vzkriesil z mŕtvych a v nebi posadil po svojej pravici…(porov. Ef 1, 20)

Ako Ježiš uskutočnil kráľovstvo? Tým že sa nám priblížil a prejavil Božiu nehu. On je pastier, o ktorom hovorí prorok Ezechiel (porov. 34,11-12.15-17). Tento úryvok je plný slov, ktoré označujú starostlivosť a lásku pastiera o svoje stádo: vyhľadať, ujať sa, vyslobodiť z miest, kam sa rozpŕchlo, vyviesť na pastvu, dať odpočinok, hľadať a priviesť späť stratenú ovcu, obviazať zranené, posilniť slabé, svedomito pásť. Všetky tieto postoje sa stali skutočnosťou v Ježišovi Kristovi: On je vskutku “veľký pastier oviec a strážca našich duší” (porov. Hebr 13,20; 1 Pt 2,25).

Ježiš nie je kráľom na spôsob tohto sveta: pre neho kraľovať neznamená rozkazovať, ale počúvať Otca, odovzdávať sa Mu a vydať svedectvo pravde, aby sa naplnil Jeho plán lásky a spásy.

Evanjelium nám hovorí, čo žiada Ježišovo kraľovanie od každého z nás, pripomína nám, že blízkosť a neha sú pravidlom života aj pre nás a podľa toho budeme súdení. Naším súdnym protokolom bude veľké podobenstvo o poslednom súde z 25. kapitoly Matúšovho evanjelia: Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta. Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť; bol som smädný a dali ste mi piť; bol som pocestný a pritúlili ste ma; bol som nahý a priodeli ste ma; bol som chorý a navštívili ste ma, bol som vo väzení a prišli ste ku mne. Spravodliví mu odpovedia: kedy sme ťa videli? A On odpovie: “Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších, mne ste to urobili” (Mt 25,34-40).

V nedeľu Krista Kráľa je možné získať úplné odpustky, ak sa zúčastníme pre vyloženou Oltárnou Sviatosťou verejného recitovania modlitby „Ježišu, vykupiteľ ľudského pokolenia.“

Taktiež je k odpustkom potrebné splniť tradičné podmienky ako sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitbu na úmysel sv. otca. Okrem toho ako vo všeobecnosti treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj k všednému.

„Odpustky sú odpustenie časných trestov (nie hriechov) pred Bohom za hriechy, ktoré sú už odpustené, čo sa týka viny. Teda aby mohol človek získať  odpustenie trestu (odpustku) za  nejaký hriech, musí byť tento hriech vyznaný a odpustený v spovedi. Dostane ho náležite pripravený veriaci v Krista za istých a stanovených podmienok pomocou Cirkvi, ktorá ako služobníčka vykúpenia svojou mocou rozdáva a aplikuje poklad zadosťučinení Krista a svätých.“

Odpustky sú čiastočné alebo úplné podľa toho, či oslobodzujú od časného trestu za hriechy čiastočne alebo úplne:“Pri rozhrešení vo sviatosti zmierenia sú odpustené hriechy, ale každý hriech má aj následok alebo trest a ten sa zmazáva získaním úplných odpustkov. Aj trest sa odstraňuje cez získanie čiastočných odpustkov a odpykanie v očistci.

Úplné odpustky môžeme získať raz za deň, keď splníme tieto podmienky:

  1. pristúpiť k svätej spovedi; jedna sviatosť zmierenia platí aj pre viaceré možnosti získať odpustky,
  2. pristúpiť k svätému prijímaniu,(najlepšie v ten istý deň),
  3. modlitba na úmysel Svätého Otca (stačí Otčenáš, Zdravas’ a Sláva),
  4. vykonať skutok, na ktorý je viazané získanie odpustkov a modlitba Otče náš a Verím v Boha a zachovanie ostatných podmienok),
  5. vylúčenie akejkoľvek náklonnosti k hriechu.
Advertisement

Komentáre sú uzavreté.

Blogujte na WordPress.com.

Up ↑

%d blogerom sa páči toto: