Novéna k Duchu Svätému

Najstaršia novéna je novéna k Duchu Svätému. Konali ju už apoštoli vo večeradle spolu s Pannou Máriou, keď očakávali príchod Ducha Svätého. “Títo všetci jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami a Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi” (Sk 1, 14) Novénu sa modlíme od piatku po Nanebovstúpení Pána

ÚVOD – Denne

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

Keď Pán Ježiš vystúpil do neba, apoštoli sa vrátili do večeradla, kde jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovovou Matkou Máriou a s jeho bratmi, a očakávali prisľúbeného Ducha pravdy. Aj my sa spoločne modlime a vrúcne prosme Pána Ježiša, aby na nás zoslal vzenešené dary Ducha Svätého.

Modlime sa. Pane Ježišu, ty si sľúbil, že nám pošleš Tešiteľa, Ducha pravdy; aj my ako apoštoli očakávame silu z hora, a preto ťa vrúcne prosíme, naplň nás darmi svojho Ducha; darom múdrosti a rozumu, darom rady a sily, darom poznania a nábožnosti a darom bázne pred Pánom. Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

PRVÝ DEŇ
Duch Svätý – Duch sily

ÚVAHA
Duch sily pôsobí vo svete. Apoštoli premáhajú strach a všade ohlasujú Pána Ježiša. A mnohí z pokolenia na pokolenie ich nasledujú. Až do konca vekov bude Duch Pána prejavovať svoju silu na ľuďoch, čo Ježiša poznajú a milujú.

– Príď, Duchu Svätý a pomáhaj nám slabým, aby sme sa nehanbili za nášho Pána Ježiša Krista, ale neohrozene vyznávali jeho meno a aby sme premáhali pokušenia Zlého. Amen.

Modlitba: Všemohúci Bože, Otec nášho Pána Ježiša Krista, tvoja Cirkev žije v Duchu Svätom, ktorého si jej ty poslal. Keď Pán Ježiš vystúpil do neba, apoštoli sa vrátili do večeradla a tam jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi a očakávali prisľúbeného Ducha Svätého.
Otče, aj my očakávame silu z hora a preto ťa vrúcne prosíme: naplň nás Duchom rady a sily, Duchom poznania a nábožnosti a Duchom bázne voči Bohu, Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

 Prosby
Modlime sa za dar sily.
      Uprostred ľahostajného sveta nám často chýba odvaha, aby sme sa prejavili ako kresťania.
Volajme: R.: Príď, Duchu Svätý, a pomáhaj nám slabým.
- Poznáme dobre, čo máme robiť, ale nemáme silu to vykonať. R.:
- Často sme malomyseľní a strácame dôveru v Božie prisľúbenia. R.:
- Často sa z obavy pred inými neodvážime zasadiť za pravdu, spravodlivosť a lásku. R.:
Príď, Duchu Svätý, a pomáhaj nám slabým, aby sme smelo vyznávali nášho Pána, Ježiša Krista, a odhodlane premáhali pokušenia zlého ducha.
Amen.

Modlitba časti ruženca

A teraz sa obráťme na Pannu Máriu, Kráľovnú apoštolov a Matku Cirkvi, aby sme na jej mocný príhovor obsiahli dary Ducha Svätého. Otče náš. Zdravas’ (desiatok s tajomstvom; Ktorý nám zoslal Ducha Svätého). Sláva Otcu, Ó Ježišu…

Záver

Zošli svojho Ducha a všetko bude stvorené. A obnovíš tvárnosť zeme.

 Modlime sa: Večný Bože, ty osvecuješ srdcia veriacich svetlom Ducha Svätého; daj, aby sme v tomto Duchu poznávali, čo je správne, a vždy sa radovali z jeho útechy a posily. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

DRUHÝ DEŇ
Duch Svätý – Duch pravdy

ÚVAHA

Duch človeka nemôže pochopiť Božiu pravdu. Ostávame v temnotách, ak nám nepomôže Duch Svätý. Len v ňom môžeme poznať Božie pravdy a zveľaďovať sa v náboženskej náuke. Aj Cirkev potrebuje stále pomoc Ducha Svätého, aby mohla kráčať cestou pravdy. Pán Ježiš dal Cirkvi Ducha Svätého, aby neomylne vysvetľovala pravdy viery. A tak je Cirkev, plná Ducha Svätého, stĺpom pravdy. Ani ja nemôžem povedať, že Ježiš je Pán, iba v Duchu Svätom.

– Pane Ježišu, osvieť nás svetlom svojho Ducha, aby sme poznali, že ty si v Otcovi, my v tebe a ty v nás a že ty si naša cesta, pravda a život. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

Modlitba: Všemohúci Bože, Otec nášho Pána Ježiša Krista, tvoja Cirkev žije v Duchu Svätom, ktorého si jej ty poslal. Keď Pán Ježiš vystúpil do neba, apoštoli sa vrátili do večeradla a tam jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi a očakávali prisľúbeného Ducha Svätého.
Otče, aj my očakávame silu z hora a preto ťa vrúcne prosíme: naplň nás Duchom rady a sily, Duchom poznania a nábožnosti a Duchom bázne voči Bohu, Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

 Prosby
Modlime sa za dar múdrosti.
      Ježišovo posolstvo sa nám dáva prostredníctvom ľudských slov; nemôžeme ho poznať bez pomoci Ducha Svätého.
Volajme: R.: Príď, Duchu Svätý, a daj nám poznať pravdu.
- Mnohí ľudia hľadajú zmysel života na nesprávnych cestách; ale bez Ducha Svätého nevieme nájsť krásu ani zmysel života. R.:
- Ľudské srdce je nespokojné, kým nespočinie v Bohu; nech všetci, čo s úprimným srdcom hľadajú pravdu, nájdu Ježiša Krista a toho, ktorý ho poslal. R.:
- Mnohí si myslia, že viera sa zakladá na ľudskej múdrosti; ale apoštol Pavol nás učí, že viera stojí na Božej moci a že on sám nechce vedieť nič iné iba Ježiša Krista, a to ukrižovaného. R.:
Príď, Duchu Svätý, a daj nám poznať pravdu; osvieť nás svojím svetlom, aby sme poznali, že Ježiš Kristus je naša cesta, pravda a život.
Amen.

Modlitba časti ruženca

A teraz sa obráťme na Pannu Máriu, Kráľovnú apoštolov a Matku Cirkvi, aby sme na jej mocný príhovor obsiahli dary Ducha Svätého. Otče náš. Zdravas’ (desiatok s tajomstvom; Ktorý nám zoslal Ducha Svätého). Sláva Otcu, Ó Ježišu…

Záver

Zošli svojho Ducha a všetko bude stvorené. A obnovíš tvárnosť zeme.

 Modlime sa: Večný Bože, ty osvecuješ srdcia veriacich svetlom Ducha Svätého; daj, aby sme v tomto Duchu poznávali, čo je správne, a vždy sa radovali z jeho útechy a posily. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

TRETÍ DEŇ
Duch Svätý – Pomocník v modlitbe

ÚVAHA
Duch Svätý žije v Cirkvi a usmerňuje jej modlitby. Aj jednotlivým ľuďom vnuká, ako sa majú modliť. Sami od seba nevieme, čo máme povedať Bohu, keď sa s ním rozprávame. Duch Svätý pohýna naše srdcia. On je Duch nábožnosti.

Keď máme v sebe Ducha Svätého, nie sme nemí; môžeme hovoriť: Otče náš, ktorý si na nebesiach.

– Pane Ježišu, ty si povedal, že sa treba stále modliť a neochabnúť a sám si nám dal príklad, keď si vyhľadával tiché miesta a modlil si sa k svojmu nebeskému Otcovi; zošli nám svojho Ducha, Ducha nábožnosti, a nauč nás modliť sa. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

Modlitba: Všemohúci Bože, Otec nášho Pána Ježiša Krista, tvoja Cirkev žije v Duchu Svätom, ktorého si jej ty poslal. Keď Pán Ježiš vystúpil do neba, apoštoli sa vrátili do večeradla a tam jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi a očakávali prisľúbeného Ducha Svätého.
Otče, aj my očakávame silu z hora a preto ťa vrúcne prosíme: naplň nás Duchom rady a sily, Duchom poznania a nábožnosti a Duchom bázne voči Bohu, Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

 Prosby
Modlime sa za dar nábožnosti.
      Mnohí ľudia sa prestali modliť; mnohí sa ešte vôbec nenaučili modliť. Prosme za nich i za seba.
Volajme: R.: Príď, Duchu Svätý, a nauč nás modliť sa.
- Vytráca sa duch nábožnosti a modlitby, a predsa bez modlitby nemôžeme získať spásu. R.:
- Žalmista spieva: Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán. Toto by sme mali prežívať v rozjímaní a v tichej poklone pred svätostánkom. R.:
Príď, Duchu Svätý, a nauč nás modliť sa, veď ty si Duch nábožnosti a modlitby; veď nás cestou nábožnosti, aby sme ničomu nedávali prednosť pred Kristom, naším Spasiteľom.
Amen.

Modlitba časti ruženca

A teraz sa obráťme na Pannu Máriu, Kráľovnú apoštolov a Matku Cirkvi, aby sme na jej mocný príhovor obsiahli dary Ducha Svätého. Otče náš. Zdravas’ (desiatok s tajomstvom; Ktorý nám zoslal Ducha Svätého). Sláva Otcu, Ó Ježišu…

Záver

Zošli svojho Ducha a všetko bude stvorené. A obnovíš tvárnosť zeme.

 Modlime sa: Večný Bože, ty osvecuješ srdcia veriacich svetlom Ducha Svätého; daj, aby sme v tomto Duchu poznávali, čo je správne, a vždy sa radovali z jeho útechy a posily. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

ŠTVRTÝ DEŇ
Duch Svätý – Duch útechy

ÚVAHA
Kto je osamotený a opustený, hľadá útechu. Keďže telesnými očami nevidíme Ježiša ani Otca, často sa cítime opustení. Duch, ktorý v nás býva, nás potešuje. On nám dáva poznať, že aj Ježiš aj Otec sú pri nás, v nás.

Nikdy nie som sám. Duch Svätý prebýva vo mne ako v chráme. A spolu s ním je vo mne aj Otec aj Syn. Klaniam sa Duchu Svätému prítomnému vo mne, ktorý je útechou môjho srdca.

– Pane Ježišu, ty nás potešuješ útechou Ducha Svätého a vkladáš do našich sŕdc svoj pokoj; daj, aby sme boli plní radosti a Ducha Svätého. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

Modlitba: Všemohúci Bože, Otec nášho Pána Ježiša Krista, tvoja Cirkev žije v Duchu Svätom, ktorého si jej ty poslal. Keď Pán Ježiš vystúpil do neba, apoštoli sa vrátili do večeradla a tam jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi a očakávali prisľúbeného Ducha Svätého.
Otče, aj my očakávame silu z hora a preto ťa vrúcne prosíme: naplň nás Duchom rady a sily, Duchom poznania a nábožnosti a Duchom bázne voči Bohu, Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

 Prosby
Modlime sa za dar útechy Ducha Svätého.
      Často sa naše srdce pre pokušenia a duchovnú suchotu vzrušuje a strachuje.
Volajme: R.: Príď, Duchu Svätý, a naplň nás svojou útechou a radosťou.
- Mnohokrát sme pre protivenstvá smutní a nešťastní a nevieme sa ako apoštoli tešiť z utrpenia pre Ježišovo meno. R.:
- Stáva sa, že nás opúšťajú aj tí najbližší a cítime sa opustení aj Bohom, najmä v silných pokušeniach. R.:
- Dúfame, že raz budeme vidieť Pána Ježiša z tváre do tváre; tento prísľub nás napĺňa radosťou. R.:
Príď, Duchu Svätý, a naplň nás svojou útechou a radosťou, veď ty si Duch pravej útechy a čistej radosti, dávaš svoje dary svojim verným a vymaňuješ ich z úzkosti a žiaľu.
Amen.

Modlitba časti ruženca

A teraz sa obráťme na Pannu Máriu, Kráľovnú apoštolov a Matku Cirkvi, aby sme na jej mocný príhovor obsiahli dary Ducha Svätého. Otče náš. Zdravas’ (desiatok s tajomstvom; Ktorý nám zoslal Ducha Svätého). Sláva Otcu, Ó Ježišu…

Záver

Zošli svojho Ducha a všetko bude stvorené. A obnovíš tvárnosť zeme.

 Modlime sa: Večný Bože, ty osvecuješ srdcia veriacich svetlom Ducha Svätého; daj, aby sme v tomto Duchu poznávali, čo je správne, a vždy sa radovali z jeho útechy a posily. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

PIATY DEŇ
Duch Svätý – Duch slobody

ÚVAHA
Syn Boží nás oslobodil z otroctva hriechu a diabla a urobil nás slobodnými a Božími deťmi. Vzácna skutočnosť a nesmierne šťastie! Zachovajme si túto slobodu Božích detí. Izrael šomral proti Mojžišovi, že ho vyviedol z egyptského otroctva, lebo sa im sloboda zdala ťažká. Aj nový Boží ľud je niekedy v pokušení podrobiť sa novému otroctvu, poddať sa pokušeniu zlého ducha, stať sa otrokom hriechu a diabla. Duch Svätý nás však stále vedie v slobode Božích detí.

– Pane Ježišu, ty si nás vyslobodil z otroctva hriechu a diabla; vďaka ti za to. Zachovaj nás vo svojej milosti a láske a silou Ducha Svätého upevňuj v nás slobodu Božích detí, aby sme už nikdy neboli otrokmi hriechu. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

Modlitba: Všemohúci Bože, Otec nášho Pána Ježiša Krista, tvoja Cirkev žije v Duchu Svätom, ktorého si jej ty poslal. Keď Pán Ježiš vystúpil do neba, apoštoli sa vrátili do večeradla a tam jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi a očakávali prisľúbeného Ducha Svätého.
Otče, aj my očakávame silu z hora a preto ťa vrúcne prosíme: naplň nás Duchom rady a sily, Duchom poznania a nábožnosti a Duchom bázne voči Bohu, Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

 Prosby
Modlime sa za dar duchovnej slobody.
      To je sloboda Božích detí, keď plníme Božiu vôľu nie z donútenia alebo zo strachu, ale preto, že milujeme Otca.
Volajme: R.: Príď, Duchu Svätý, a nauč nás žiť v slobode Božích detí.
- Nesmieme pod rúškom slobody robiť zlo, lebo kto miluje, zachováva prikázania a nepácha hriech. R.:
- Ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť. R.:
- Niektorí z nás sa stále zaoberajú sebou, trpia úzkosťami a žijú v strachu. R.:
Príď, Duchu Svätý, zachovaj nás vo svojej milosti a láske a upevňuj v nás slobodu Božích detí, aby sme už neboli otrokmi hriechu, ale milovanými a milujúcimi Božími deťmi.
Amen.

Modlitba časti ruženca

A teraz sa obráťme na Pannu Máriu, Kráľovnú apoštolov a Matku Cirkvi, aby sme na jej mocný príhovor obsiahli dary Ducha Svätého. Otče náš. Zdravas’ (desiatok s tajomstvom; Ktorý nám zoslal Ducha Svätého). Sláva Otcu, Ó Ježišu…

Záver

Zošli svojho Ducha a všetko bude stvorené. A obnovíš tvárnosť zeme.

 Modlime sa: Večný Bože, ty osvecuješ srdcia veriacich svetlom Ducha Svätého; daj, aby sme v tomto Duchu poznávali, čo je správne, a vždy sa radovali z jeho útechy a posily. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

ŠIESTY DEŇ
Duch Svätý – Duch svätosti

ÚVAHA
Byť svätým znamená nosiť v sebe Boží život, viditeľný v celom našom počínaní a cez nás zasahujúci aj iných. Duch svätý priviedol k takejto svätosti veľké zástupy, ktoré nik nemôže spočítať. Aj teraz to tak robí a bude viesť ľudí k svätosti až do posledného dňa.
Duch Svätý nás posväcuje najmä vo sviatostiach a čoraz viac nás pripodobňuje Ježišovi. Vo sviatosti zmierenia v kajúcnikovi, ktorý stratil svätosť, vysviaca znova svoj chrám a v ostatných kajúcnikoch prebýva v plnšej miere.

– Pane Ježišu, naplň nás svojím Svätým Duchom, aby sme žili na tomto svete sväto a bohabojne a aby si nás našiel nepoškvrnených a bez úhony, keď prídeš v sláve so svojimi svätými. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

Modlitba: Všemohúci Bože, Otec nášho Pána Ježiša Krista, tvoja Cirkev žije v Duchu Svätom, ktorého si jej ty poslal. Keď Pán Ježiš vystúpil do neba, apoštoli sa vrátili do večeradla a tam jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi a očakávali prisľúbeného Ducha Svätého.
Otče, aj my očakávame silu z hora a preto ťa vrúcne prosíme: naplň nás Duchom rady a sily, Duchom poznania a nábožnosti a Duchom bázne voči Bohu, Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

 Prosby
Modlime sa za dar Ducha svätosti.
      V krste a v birmovaní sme dostali Ducha Svätého. On chce naše činy prečistiť a preniknúť svojou svätosťou celý náš život.
Volajme: R.: Príď, Duchu Svätý, a naplň srdcia svojich veriacich.
- Božia vôľa je, aby sme boli svätí. Veď Boh nás nepovolal k nečistote, ale k láske a k svätosti. R.:
- Duch Svätý nepôsobí len v jednotlivcoch, ale všetky spoločenstvá vedie k tomu, aby konali dobro a žili sväto. R.:
- Základom svätosti je posväcujúca milosť; treba si ju chrániť ako najväčší poklad v srdci. R.:
Príď, Duchu Svätý, a napĺňaj nás svojou milosťou, aby sme žili na tomto svete sväto a bohabojne a aby nás Ježiš našiel nepoškvrnených a bez úhony, keď príde v sláve so svojimi svätými.
Amen.

Modlitba časti ruženca

A teraz sa obráťme na Pannu Máriu, Kráľovnú apoštolov a Matku Cirkvi, aby sme na jej mocný príhovor obsiahli dary Ducha Svätého. Otče náš. Zdravas’ (desiatok s tajomstvom; Ktorý nám zoslal Ducha Svätého). Sláva Otcu, Ó Ježišu…

Záver

Zošli svojho Ducha a všetko bude stvorené. A obnovíš tvárnosť zeme.

 Modlime sa: Večný Bože, ty osvecuješ srdcia veriacich svetlom Ducha Svätého; daj, aby sme v tomto Duchu poznávali, čo je správne, a vždy sa radovali z jeho útechy a posily. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

SIEDMY DEŇ
Duch Svätý – Duch lásky

ÚVAHA
Láska, to nie je len vlastnosť Boha, ale jeho najvnútornejšie bytie. Duch Svätý je láska medzi Otcom a Synom. V tejto Božej láske je Cirkev a každý jeden z nás. Duch Svätý vzbudzuje a zdokonaľuje našu lásku k Ježišovi.

– Pane Ježišu, ty nás miluješ a seba samého obetoval si za nás; zošli nám svojho Ducha, aby v nás zapálil oheň lásky a stále usmerňoval naše srdcia k tebe. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

Modlitba: Všemohúci Bože, Otec nášho Pána Ježiša Krista, tvoja Cirkev žije v Duchu Svätom, ktorého si jej ty poslal. Keď Pán Ježiš vystúpil do neba, apoštoli sa vrátili do večeradla a tam jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi a očakávali prisľúbeného Ducha Svätého.
Otče, aj my očakávame silu z hora a preto ťa vrúcne prosíme: naplň nás Duchom rady a sily, Duchom poznania a nábožnosti a Duchom bázne voči Bohu, Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Prosby
 Modlime sa za dar Ducha lásky.
      Láska znamená, že Boh nás miluje, apreto aj my milujeme Pána Boha z celého srdca a zo  všetkých svojích síl. 
  Volajme: R.: Príď, Duchu Svätý, a zapáľ v nás oheň svojej lásky.
 - Láska znamená, že sa milujeme navzájom, ako nás miluje Ježiš, a že zotrvávame verne v Ježišovom spoločenstve, v Cirkvi. R.:
 - Láska znamená, že sa milujeme aj svojich nepriateľov a modlíme sa za tých, čo nás prenasledujú. R.:
 - Láska znamená, že zachovávame Ježišove prikázania a že jeho jarmo je nám príjemné a bremeno ľahké. R.:
 - Príď, Duchu Svätý, a zapaľ v nás oheň svojej lásky, aby nás nič neodlúčilo od nášho Spasiteľa a aby sme z lásky k nemu každý deň konali dobré skutky a slúžili mu v jeho trpiacich bratoch a setrávh.
 Amen.

Modlitba časti ruženca

A teraz sa obráťme na Pannu Máriu, Kráľovnú apoštolov a Matku Cirkvi, aby sme na jej mocný príhovor obsiahli dary Ducha Svätého. Otče náš. Zdravas’ (desiatok s tajomstvom; Ktorý nám zoslal Ducha Svätého). Sláva Otcu, Ó Ježišu…

Záver

Zošli svojho Ducha a všetko bude stvorené. A obnovíš tvárnosť zeme.

 Modlime sa: Večný Bože, ty osvecuješ srdcia veriacich svetlom Ducha Svätého; daj, aby sme v tomto Duchu poznávali, čo je správne, a vždy sa radovali z jeho útechy a posily. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

OSMY DEŇ
Duch Svätý – svetlo mysle

ÚVAHA
Duch Svätý je žiara pravého svetla; svetlo, čo oblažuje a napĺňa myseľ i srdce. V neistote je istotou, v beznádeji nádejou, v námahách ovlažením. „Nestarajte sa, čo budete hovoriť, ale hovorte, čo vám bude dané v tú hodinu. Veď to už nie vy budete hovoriť, ale Duch Svätý“ (Mk 13,11), hovorí náš Pán.

– Pane Ježišu, naplň nás Duchom Svätým; jeho blaživé svetlo nech osvecuje našu myseľ a očistí zmýšľanie nášho srdca, aby sme dosiahli trvalú radosť. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

Modlitba: Všemohúci Bože, Otec nášho Pána Ježiša Krista, tvoja Cirkev žije v Duchu Svätom, ktorého si jej ty poslal. Keď Pán Ježiš vystúpil do neba, apoštoli sa vrátili do večeradla a tam jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi a očakávali prisľúbeného Ducha Svätého.
Otče, aj my očakávame silu z hora a preto ťa vrúcne prosíme: naplň nás Duchom rady a sily, Duchom poznania a nábožnosti a Duchom bázne voči Bohu, Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

 Prosby
Modlime sa za dar rady a svetla Ducha Svätého.
      Dary milosti sú rozličné, ale Duch je ten istý. Každý však dostáva prejavy Ducha na všeobecný úžitok.
Volajme: R.: Príď, Duchu Svätý, a naplň nám myseľ i srdce.
- Duch Svätý nás osvecuje, aby sme vedeli, čo je dobré a spravodlivé. R.:
- Sme blahoslavení, keď trpíme pre Krista, lebo to Duch slávy, Duch Boží spočíva na nás a učí nás odpúšťať. R.:
- Keď sme v ťažkých situáciách, Duch Svätý je s nami a vnukne nám, čo máme robiť ako Božie deti. R.:
Príď, Duchu Svätý, naplň nás svojím svetlom a udeľ nám dar rady, aby sme bezpečne kráčali po ceste spásy.
Amen.

Modlitba časti ruženca

A teraz sa obráťme na Pannu Máriu, Kráľovnú apoštolov a Matku Cirkvi, aby sme na jej mocný príhovor obsiahli dary Ducha Svätého. Otče náš. Zdravas’ (desiatok s tajomstvom; Ktorý nám zoslal Ducha Svätého). Sláva Otcu, Ó Ježišu…

Záver

Zošli svojho Ducha a všetko bude stvorené. A obnovíš tvárnosť zeme.

 Modlime sa: Večný Bože, ty osvecuješ srdcia veriacich svetlom Ducha Svätého; daj, aby sme v tomto Duchu poznávali, čo je správne, a vždy sa radovali z jeho útechy a posily. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

DEVIATY DEŇ
Duch Svätý – Duch pokoja a jednoty

ÚVAHA
Ako v tele má byť všetko v súlade, aj my v Cirkvi, v tajomnom Kristovom tele, sa máme usilovať o čoraz dokonalejšiu jednotu. Túto jednotu, a to v láske a pokoji, v nás vytvára Duch Svätý. „Všetci sme pokrstení v jednom Duchu, aby sme tvorili jedno telo“ (1 Kor 12,13). A Kristus sa vo večeradle modlí: „Svätý Otče… aby všetci boli jedno, ako si ty, Otče, vo mne a ja v tebe“ (Jn 17,20).

Vo sviatosti zmierenia dostávame dar pokoja; zmierujeme sa s Otcom i s bratmi. Kristus nás zmieruje s Otcom. Lebo on je Pokoj. Pokoj a bratská láska objímajú Kristových učeníkov.

– Pane Ježišu, zahrň nás darmi svojho Ducha; svojej Cirkvi udeľ dary jednoty a pokoja, aby sme boli jedno srdce a jedna duša, a všetkých pokrstených zjednoť, aby bolo jedno duchovné stádo a jeden Pastier. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

Modlitba: Všemohúci Bože, Otec nášho Pána Ježiša Krista, tvoja Cirkev žije v Duchu Svätom, ktorého si jej ty poslal. Keď Pán Ježiš vystúpil do neba, apoštoli sa vrátili do večeradla a tam jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi a očakávali prisľúbeného Ducha Svätého.
Otče, aj my očakávame silu z hora a preto ťa vrúcne prosíme: naplň nás Duchom rady a sily, Duchom poznania a nábožnosti a Duchom bázne voči Bohu, Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

 Prosby
Modlime sa za dar Ducha pokoja a jednoty.
     Duch Svätý zjednocuje rozlične jazyky vo vyznávaní tej istej viery, nech nás zjednocuje v pokoji a bratskej láske.
 Volajme: R.: Príď, Duchu Svätý, a daruj nám pokoj a jednotu.
 - Apoštoli jednomyseľne zotrvávali na modlitbách s Ježišovou matkou Máriou; nech aj naše spoločenstvo pod ochranou Panny Márie preniká Kristov pokoj. R.:
 - Eucharistia je sviatosť, ktorá je znakom jednoty a putom lásky; nech Duch Svätý vzbudzuje v nás túžbu po častom svätom prijímaní. R.:
 - Cirkev veľmi trpí tým, že ľudskú pre pýchu a slabosti a slabosti mnohí žijú oddelení od jediného Kristovho ovčinca; nech je čím skôr jedno duchovné stádo a jeden pastier. R.:
 - Príď Ducu Svätý, a udeľ Cirkvi dar jednoty a pokoja, aby všetci pokrstení boli jedno v Kristovi a aby tak všetci kresťania vydávali pravé svedectvo o našom Pánovi a Vykupiteľovi.
Amen.

Modlitba časti ruženca

A teraz sa obráťme na Pannu Máriu, Kráľovnú apoštolov a Matku Cirkvi, aby sme na jej mocný príhovor obsiahli dary Ducha Svätého. Otče náš. Zdravas’ (desiatok s tajomstvom; Ktorý nám zoslal Ducha Svätého). Sláva Otcu, Ó Ježišu…

Záver

Zošli svojho Ducha a všetko bude stvorené. A obnovíš tvárnosť zeme.

 Modlime sa: Večný Bože, ty osvecuješ srdcia veriacich svetlom Ducha Svätého; daj, aby sme v tomto Duchu poznávali, čo je správne, a vždy sa radovali z jeho útechy a posily. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Advertisement

Komentáre sú uzavreté.

Blogujte na WordPress.com.

Up ↑

%d blogerom sa páči toto: