Povýšenie svätého Kríža

Sviatok: 14. september

Liturgické slávenie: Sviatok

Sviatok Povýšenia sv. Kríža patrí k veľmi starovekým sviatkom liturgického roku. V súvislosti s týmto sviatkom, či v súvislosti s nájdením Kríža, vzniklo mnoho legiend a príbehov, ktoré však je nutné oddeliť od historickej skutočnosti.

Historici sa zhodujú v názore, že predovšetkým dve udalosti dali podnet na ustanovenie tohto sviatku:

Nájdenie svätého Kríža v 4.storočí. Cisár Konštantín Veľký chcel postaviť v Jeruzaleme na Golgote chrám. Preto sa jeho matka, svätá Helena, vydala v roku 326 do Jeruzalema. Túžila nájsť kríž, na ktorom zomrel Ježiš Kristus. Keďže bola známa skutočnosť, že kríže po poprave zakopávali v blízkosti popraviska, začala hľadať na Golgote. Našli tri kríže. Keďže tabuľku s nápisom našli trocha ďalej, bolo treba určiť, ktorý kríž bol krížom, na ktorom zomrel Ježiš Kristus. Patriacha Makarios poradil sv. Helene, aby ich priniesla k lôžku jednej ťažko chorej ženy. Potom sa každým krížom dotýkali chorej. Pri dotyku Kristovým krížom sa žena hneď uzdravila. Cisárovná kríž pobozkala a poklonila sa mu. To isté urobil aj patriarcha so sprievodom. Na prosby prítomného ľudu potom patriarcha kríž vyzdvihol, aby ho ľudia videli. Tento akt bol podnetom k pomenovaniu sviatku.

Keď v roku 326 sv. Helena našla v Jeruzaleme kríž, na ktorom zomrel Ježiš Kristus. Jej syn, cisár Konštantín Veľký, dal na tom mieste v roku 335 postaviť veľkolepý chrám. Sv. Helena do tohto veľkolepého chrámu uložila polovicu nájdeného kríža a druhú polovicu poslala svojmu synovi do Carihradu. Cisár si však ponechal iba časť a druhú časť poslal do Ríma, kde ju dal uložiť do novopostaveného chrámu svätého Kríža. Na pamiatku týchto udalostí sa v Cirkvi začal sláviť sviatok Nájdenia sv. Kríža (2. mája). Časť sv. Kríža, ktorá bola v jeruzalemskom chráme, tam ostala až do roku 614. V tom roku kráľ Perzie Chosroes II. spustošil Mezopotámiu, časť Sýrie a Palestínu. Kresťanov povraždili alebo zobrali do zajatia. Mnohé poklady Cirkvi pobrali so sebou, medzi nimi aj svätý kríž. V roku 628 cisár Heraklios zvíťazil nad Peržanmi a svätý Kríž priniesol naspäť do Jeruzalema, kde práve 14. septembra 628 bolo jeho druhé povýšenie.

Prečo vlastne v Cirkvi oslavujeme a povyšujeme sv. Kríž?

Dnes oslavujeme Kristov kríž ako prameň života, ako svo­ju nádej a spásu. Aký paradox, že nástroj smrti nám má prinášať ži­vot! A predsa sa čosi podobné už raz stalo. Za čias Mojžiša sa had, prinášajúci chorobu a smrť, stal nástro­jom uzdravenia (pozri Nm 21, 9). Rovnako kríž, na ktorom Ježišovi ubližovali, odsudzovali ho a rú­hali sa mu, nám prináša odpus­tenie, uzdravenie rán hriechu a oslobodenie od smrti. Niet divu, že máme sviatok venovaný výlučne ohlasovaniu moci kríža!

Skutočným víťazstvom kríža je to, že Ježiš premohol smrť, keď vstal z mŕtvych. „Povýšením“ kríža ohlasujeme Ježišovo vzkriesenie, ale aj jeho utrpenie a smrť. Bez zmŕt­vychvstania by nebolo víťazstva. „Ak Kristus nebol vzkriesený,“ hovorí svätý Pavol, „naša viera je márna a ešte stále sme vo svojich hriechoch“ (1 Kor 15, 17). Ale pre­tože Ježiš v ľudskom tele zomrel aj vstal z mŕtvych, „každý, kto v ne­ho verí“ (Jn 3, 15), má podiel na je­ho víťazstve a v ňom večný život. Každý.

Dnes sa teš z toho, že Ježiš zomrel a vstal – za teba. Zahľaď sa na kríž, nástroj smrti, ktorý je teraz tvojím zdrojom sily. Raduj sa, že Ježišova láska je silnejšia ako smrť. Pozdvihni kríž a ohlasuj víťazstvo Ježišovej smrti a zmŕtvychvstania. Všímaj si, ako bude vzrastať tvoja viera. Kríž už nie je znakom potupnej smrti, ale úctyhodným prameňom nového života.

„Pane, vyvyšujem tvoj kríž nad každý môj boj. Posilni moju vieru, lásku a poslušnosť.“

Relikviu sv. Kríža máme aj v našej farnosti. Naši starí rodičia a rodičia si ju uctievali bozkom po pobožností Krížovej cesty v pôstnom období. Škoda, že uctievanie ostatkov sv. Kríža zaniklo, lebo v kostole ani na fare sa nenašiel certifikát pravosti relikvie. Relikvia je uložená v relikviári z roku 1744, čo dáva indície, že môže byť pravá.

Odpustky na sviatok Povýšenia sv. Kríža – 14. september

Napravo od bočného vchodu do nášho kostola sa nachádza misijný kríž.

Plnomocné odpustky môžeme získať pri tomto kríži na sviatok Povýšenia sv. kríža, ktorý slávime 14.9. 

Odpustky získame tým, že si kríž uctíme bozkom. A pritom splníme ešte obvyklé podmienky: Modlitba na úmysel Sv. otca, sv. spoveď a sv. prijímanie.

Plnomocné odpusky môžeme tak isto získať za obvyklých podmienok, aj vo výročný deň požehnania misijného kríža v našej farnosti a to v deň spomienky Panny Márie Fatimskej 13 mája. MISIE 2001 FOTO

Vždy, keď prechádzame okolo kostola a okolo misijného kríža, môžeme získať aspoň čiastočné odpustky, keď si kríž uctíme bozkom.

Advertisement

Komentáre sú uzavreté.

Blogujte na WordPress.com.

Up ↑

%d blogerom sa páči toto: